Voorschool

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn de afgelopen jaren sterk naar elkaar toegegroeid. Er is veel geïnvesteerd in kwaliteit en professionalisering. Door maatschappelijke ontwikkelingen vindt er verschuiving plaats in de vraag van ouders naar deze werksoorten en worden kinderopvang en peuterspeelzaalwerk meer op elkaar afgestemd.
 
De integratie van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en voorschoolse educatie biedt kansen  om de kwaliteit van deze werksoorten te bundelen op het terrein van aanbod, personeel en financiën. Het kan een eerste stap zijn in de ontwikkeling naar een integraal kindcentrum. Daarnaast is het een oplossing voor regio’s met een teruglopend kinderaantal, waar beide werksoorten niet naast elkaar kunnen blijven bestaan. Ouders kunnen voortaan via één loket en met uniforme tarieven  een keuze maken uit verschillende arrangementen van opvang en educatie.
 
SINN  heeft expertise en ervaring om dit proces te begeleiden. Elementen van dit proces zijn:

  • het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie
  • ontwikkeling van de nieuwe arrangementen van opvang en educatie
  • het in kaart brengen en doorrekenen de financiële en personele consequenties
  • vormgeven van de juridische inrichting van de organisatie
  • aanpassen van de subsidievoorwaarden
  • begeleiden van communicatie- en inspraakproces
  • implementatie