positief pedagogisch klimaat

Positief pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is in de eerste plaats belangrijk vanuit de rechten van kind: recht op verzorging, opvoeding, veiligheid en ontwikkeling (Unicef, 2009). Simpel gezegd: het gaat om fatsoenlijk omgaan met en hart hebben voor kinderen.

Een kind kan zich niet optimaal ontwikkelen als de basisvoorwaarde “een veilig en stabiel leefklimaat” er niet is. Uit de ontwikkelingspsychologie is bekend dat een vruchtbare voedingsbodem voor leren en ontwikkelen pas ontstaat als er aan drie basale pedagogische principes is voldaan: veiligheid en ondersteuning bieden, autonomie bevorderen en ruimte scheppen voor leren en ontwikkelen, en als derde principe: regels en grenzen stellen.

Naast ouders zijn ook andere volwassenen betrokken bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. Veel gemeenten en organisaties zien de noodzaak van het versterken van de opvoedomgeving van kinderen en jongeren. De sociale context rond het kind vormt de ‘pedagogische civil society’. Het betrekken van de buurt, familie, school, opvang en welzijn vergroot de draagkracht van gezinnen en helpt opvoedingsproblemen voorkomen. Zo hoeft specialistische, dure zorg niet worden ingezet.

Hoe betrek je de omgeving bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen? Ook hier begint het met een andere visie op de taken en rollen van beroepskrachten, gemeenten en burgers bij het vormgeven van voorzieningen.

Het samen werken aan een Integraal Kindcentrum kan hierbij een goede dienst bewijzen.