Innovatie- en procesbegeleiders

Advies
Onze expertise ligt op het terrein van sociale vraagstukken, hieraan gekoppeld bieden we beleids- en organisatieadvies. We ontwikkelen en schrijven beleidsnota’s, onder meer op de terreinen WMO, jeugd, onderwijs en gezondheidszorg. Onze SINN aanpak kenmerkt zich door een combinatie van interactieve beleidsvorming, aandacht voor proces, sturen op keuzes en prioriteiten. Wij gaan uit van een integrale benadering en zoeken voortdurend naar een juiste afstemming met naastgelegen beleidsterreinen. Daarbij maken wij graag de slag van beleid naar uitvoering.

Procesbegeleiding
Niet alle processen gaan vanzelf. Vooral wanneer er verschillende belangen of verschillende beelden zijn. Bij procesbegeleiding sluiten wij aan bij de diverse perspectieven in de zoektocht naar de gewenste situatie. Wij houden de procesfasen in de gaten, kijken wat partijen nodig hebben en sturen bij waar dat nodig is. Voor ons is het vanzelfsprekend dat de “eigen verantwoordelijkheid” hierbij centraal staat.

We hebben als SINN veel ervaring en vooral plezier in processen begeleiden waarbij het gaat om (complexe) verandertrajecten, situaties waarbij velerlei belangen en culturen het krachtenveld bepalen.