Kwetsbare inwoners

Elke gemeente heeft te maken met opgaven als gevolg van de landelijke lijn om de juiste zorg voor inwoners op de juiste plek te bieden. De essentie hiervan is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis) en het vervangen van zorg. Deze decentralisatie is met de nieuwe taken die de gemeenten sinds 2015 uitvoeren in het sociale domein goed op gang gekomen. Er wordt nog volop gewerkt aan de gewenste transformatie die zich kenmerkt door vroegtijdig ingrijpen, maatwerk en meer betrokkenheid en inzet van inwoners onderling.

Onder kwetsbare inwoners verstaan we alle inwoners die het moeilijk vinden om goed de weg te vinden in onze huidige complexe maatschappij. Daarbinnen kunnen nog weer diverse groepen onderscheiden worden zoals inwoners die te maken hebben met complexe en/ of meervoudige problemen, of laaggeletterden.

Uitgangspunt is het bieden van passende oplossingen waarbij de vraag en de mogelijkheden van de inwoner het startpunt zijn en niet regelgeving en protocollen die dit verhinderen. In het kielzog van deze ontwikkeling dienen zich nu de decentralisatie van Beschermd Wonen en Opvang, de ambulantisering van de GGZ, de doorontwikkeling van de aanpak van personen met verward gedrag, de wet Zorg en Dwang en de wet verplichte GGZ aan. De komende jaren zorgt dit voor extra opgaven voor de gemeenten die liggen op het terrein van het sociaal domein, zorg, wonen en veiligheid. Afstemming en samenwerking tussen de verschillende sectoren is gewenst om tot passende (integrale) oplossingen voor onze kwetsbare inwoners te komen.

Indien u geïnteresseerd bent in een dergelijke aanpak kunt u contact opnemen met Baukje Besling en Carla Pelgröm.