De veranderende overheid

We leven in een tijd van individualisering en we willen en kunnen steeds meer ons leven naar eigen inzicht inrichten. Technologische ontwikkelingen vergemakkelijken dit streven. Dit komt ook tot uiting in de verhouding overheid-inwoner. Het perspectief van de inwoner is daardoor vaak anders als dat van de gemeente, die tot taak heeft om uniforme regels toe te passen op uiteenlopende situaties. De overheid zoekt naar manieren om hierop adequaat te anticiperen.  Dit zien we in de transformatie binnen het sociaal domein, de Omgevingswet en omgevingsbewust werken, verbeterde dienstverleningsconcepten, wijkgericht en datagestuurd werken enzovoort.
Deze veranderingen vragen om een ander contact. Inwoners zoeken naar (h)erkenning voor hun unieke situatie. Dit betekent een andere manier van denken en doen, veranderingen in cultuur, (klant)houding en gedrag, en ontwikkeling van (nieuwe) andere competenties van medewerkers.

Het is dus nodig om actief aan de gang te gaan met een (door)ontwikkeling van de organisatie en medewerkers. Snel en flexibel kunnen inspelen op vragen en het leveren van maatwerk vraagt om een andere manier van organiseren. Medewerkers hebben andere (specifieke) kwaliteiten en vaardigheden nodig. Of het nu gaat om doelmatigheid, kwaliteit of meer flexibiliteit: het zijn de medewerkers die met hun kennis, vaardigheden en energie de veranderingen doorvoeren.

Het vraagt om een allesomvattende competentie die bv. in de gemeente Kampen is gedefinieerd als 'integraal samenwerken'. Andere termen die worden gebruikt en die een reactie zijn op dezelfde gewenste verandering zijn bv. 'wendbaar werken', praktijkgestuurde beleidsvorming en opgavegericht werken.

Hoe train je vervolgens medewerkers om deze veranderende rol vorm te geven? En wat heeft een individuele medewerker daarvoor nodig? Dit kan erg verschillend zijn.

Belangrijk in het proces is om met een afspiegeling van de gemeentelijke organisatie de veranderende rol nader te duiden, om zo een opleiding- of ontwikkelprogramma afgestemd op de situatie en de behoefte van de gemeente te kunnen opstellen.

Ook geïnteresseerd in een dergelijke aanpak op maat, gericht op de veranderende rol?
Neem daarover contact op met Baukje Besling.