Blog van SINN

Kindcentrum als basisvoorziening in Noord-Groningen

Door: Janny Reitsma - 6-12-2015


Kindcentrum als basisvoorziening in Noord-Groningen: nu kansen grijpen

In de afgelopen twee maanden hebben er voor onderwijs en kinderopvang een aantal belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Op 9 oktober ‘15 vond in Den Haag de presentatie plaats van het plan voor de toekomst van de Regiegroep Kindcentra 2020.

‘Kinderopvang en onderwijs zouden als één organisatie moeten functioneren, met twee dagen opvang voor alle kinderen tot 4 jaar en recht op naschoolse opvang voor oudere kinderen.’

De tweede gebeurtenis was het BoinK congres op 7 november waar hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink zijn onderzoek over de effecten van vve (voor- en vroegschoolse educatie) presenteerde. Dit onderzoek geeft aan dat er een herbezinning op het huidige vve-beleid moet komen. Volgens Fukkink kan het geld voor vve beter besteed worden aan een kwaliteitsimpuls voor integrale kindcentra. Zijn richtinggevende uitspraak voor de toekomst is: integratie in plaats van segregatie van kinderen.

De laatste gebeurtenis vond afgelopen donderdag 3 december plaats in de tweede kamer. Daar is de ontwikkeling van kindcentra uitgebreid aan de orde geweest bij de behandeling van van de begroting van SZW. De minister van SZW gaf aan dat hij wil kijken, samen met zijn collega van OCW, hoe de ontwikkeling van kindcentra gefaciliteerd zou kunnen worden. Een motie is aangenomen waarin de minister wordt gevraagd om binnen een half jaar met concrete voorstellen te komen over de uitwerking van het idee van kindcentra zoals dit door Kindcentra 2020 is uitgewerkt. In de motie wordt gevraagd om concreet in te gaan op het idee om vanuit één organisatie kinderopvang en onderwijs aan te kunnen bieden.

Deze gebeurtenissen maken duidelijk dat er een stevige beweging richting kindcentra in gang is gezet. Een kindcentrum als basisvoorziening waar onderwijs, opvoeding en opvang, vanuit één visie, met één team en onder gezamenlijke leiding wordt verzorgd.

Ook in Noord-Groningen werken schoolbesturen, gemeenten, kinderopvang en peuterspeelzalen samen aan de ontwikkeling van kindcentra. Al sinds een aantal jaren wordt in deze regio de ontwikkeling van kindcentra gezien als een mogelijkheid om onderwijs en opvang van hoge kwaliteit en betaalbaar te behouden.

De regio Noord-Groningen staat voor een enorme uitdaging. Bovenop krimp en ontgroening is daar de aardbevingsproblematiek bij gekomen.  

Het gevolg is dat 120 scholen zijn gecontroleerd op aardbevingsbestendigheid. In de komende jaren zullen veel scholen verbouwd, vernieuwd of herbouwd moeten worden.

Het is een enorme complexe transitieopgave, want naast het aanpassen van voorzieningen aan krimp en het aardbevingsbestendig maken ervan, is er de transitie jeugdzorg, de implementatie van passend onderwijs en de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk.

Dit vraagt om een gezamenlijke visie op toekomstige kindvoorzieningen; om samenwerking en regie; om het bundelen van krachten en financiën. Het vraagt veel lef om het oude los te laten en over grenzen van het bekende heen te kijken.  We zullen een lerende regio moeten worden, want het beheersen van een complexe verandering is een weinig succesvolle strategie.

Wanneer we daadwerkelijk in deze regio vernieuwende, toekomstgerichte voorzieningen voor kinderen willen creëren ligt hier een mooie kans.  Dan moeten we wel met elkaar breder kijken en niet denken aan alleen een schoolgebouw maar aan een gebouw dat een nieuw toekomstgericht innovatief kindcentrum herbergt. Waar kinderen van 0-12 zich kunnen voorbereiden op hun toekomst, waar ze komen om te spelen, te ontwikkelen en te leren. Waar ouders en dorpsbewoners actief participeren en terecht kunnen met vragen over opvoeding en zorg. Laten we met elkaar een nieuw concept van het kindcentrum speciaal voor het platteland bedenken. In en gebouw dat dit optimaal faciliteert.

Heeft u nieuwe slimme oplossingen gevonden voor onderwijs en opvang in krimpregio’s? Ik hoor ze graag van u.

Janny Reitsma

Projectleider van het Kennisplatform Kindcentra Noord-Groningen,

Regionaal procesbegeleider leerlingdaling