Henriette Aalfs

Momenteel ben ik aanjager/ projectleider voor de voor- en vroegschoolse educatie in een grote gemeente. Het beleid hangt nauw samen met de vergaande IKC ontwikkeling. De extra middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid geven de mogelijkheid om de integratie tussen VVE en IKC duurzaam te versterken.


Tussen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente worden nieuwe resultaatafspraken gemaakt om er voor te zorgen dat peuters die in een kwetsbare situatie opgroeien, een extra aanbod krijgen, zodat ze zonder leerachterstand mee kunnen doen in groep 3.

Recente realiseerde trajecten zijn:

 • het begeleiden van een fusie tussen een kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie
 • het opstarten van een traject van integratie tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp
 • het ondersteuning bieden aan meerdere scholen, die verantwoordelijk zijn geworden voor peuteropvang in hun formele taken vanuit toezicht op de kinderopvang

 • doelgericht 
 • innovatief 
 • pionier 
 • strategie
 • verbinden
 • oplossen
 • invoelen
 • durf
 • efficiënt
 • analyse

Wat mij drijft

 • Kansen creëren voor jong en oud, zodat iedereen méé kan doen
 • Organisaties bij elkaar brengen, die allen werken aan een stukje van dezelfde puzzel en hier een samenhangend geheel van maken
 • Oplossingen bedenken en de koers uitzetten. Zichtbaar, sterk maar ook buigzaam

Ik neem mee een goede gevulde gereedschapskist met:

 • Kennis van onderwijs, voorschoolse voorzieningen en sociaal domein
 • Ervaring in veranderingsprocessen op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Integrale kennis van en ervaring met inhoud beleid en bedrijfsvoering

Ik ben inzetbaar bij:

 • Kwartiermaker
 • Procesbegeleider
 • Beleidsadviseur
 • Project- en programmamanagement